Sadece GRANITI Sitesinde Ara

 

Hizmetlerimiz

Şirket Kuruluşu

Kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin, şube ve irtibat bürolarının kuruluş işlemleri, ana sözleşmelerinin yazılması, gerekli bildirim ve müracaatlarının yapılması, ticaret siciline tescil ve ilan, vergi dairesi ve SSK işlemlerinin sonuçlandırılması, kullanılacak kanuni defter ve belgelerin belirlenmesi ve tasdik ettirilmesi, ruhsatlandırma veya lisans işlemleri, yabancı personel çalışma izinlerinin alınması.

Şirket kuruluşundan ayrı olarak, aşağıdaki hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz:
 

Fizibilite Hazırlanması:

Kurmak istediğiniz şirketin ve yapmayı planladığınız yatırımın iktisadi, idari, teknik ve finansal olabilirliğinin, karlılığının ciddi ve kapsamlı biçimde araştırılması, analizi, tespiti ve uluslararası standartlarda fizibilite raporu hazırlanması.
 

İş Planı Hazırlanması:

Kurulacak şirketin faaliyet konusuna göre; tedarik, yönetim, üretim, dağıtım, finansman, kalite vb. fonksiyonlarının, amaç ve stratejisinin, optimal büyüme hızının, risk ve başarısının önceden planlanması.
 

Pazarlama ve Satış Planı Hazırlanması :

Şirketinizin sunacağı mal ve hizmetlerin hangi yollarla, hangi araçlarla ve kanallarla, hangi aracılar vasıtasıyla ve nasıl tüketicilere ulaştırılacağının planlanması, şirketinizin faaliyet konusuna ve yapısına uygun pazarlama, satış, bayilik veya franchising sistemi veya dağıtım ağı kurulması.
 

İş Akımı ve İş Tanımlamaları Yapılması :

Şirketinizde organizasyon yapısının, kadrolarının, fonksiyonlarının ve iş süreçlerinin belirlenmesi, optimal iş tanımlamalarının ve iş akımlarının yapılması, kimlerin nelerden sorumlu olacağının ve neyi nasıl yapacağının tespit edilmesi, kurumsal bir organizasyon yapısı hazırlanması, modern bir şirket kültürü oluşturulması için gerekli alt yapının hazırlanması, kurumsal, modern ve işlerliği olan bir yapı oluşturulması, koordinasyonun sağlanması, eğitim ve seminerler
 

Stratejik Planlama Yapılması :

Şirketinizin ilk üç ve beş yıllık stratejik planlarının hazırlanması, gelir-gider bütçelerinin hazırlanması, nakit bütçelerinin hazırlanamsı, yatırım bütçesinin hazırlanması, raporlama, izleme ve değerlendirme sistemlerinin kurulması.


Vergi Politikası ve Vergi Planlaması :

Kurulacak şirketin faaliyetlerinin ve her bir ana faaliyet konusunun vergi karşısındaki konumunun belirlenmesi, yararlanılabilecek yasal vergi avantajlarının berlilenmesi, nasıl uygulanacaklarının planlanması, gelecek yıllarda şirket üzerindeki vergi yükünün önceden hesaplanıp, vergi planlaması yapılarak vergi tasarrufunda bulunulması ve şirketin vergi yükünün ve riskinin yasalar çerçevesinde minimize edilmesi.

Muhasebe, Defter Tutma, Denetim, Tasdik ve Müşavirlik Hizmetleri Sunulması :

Muhasebe, vergi, SSK vb. yükümlülükler ile ilgili denetimlerin yapılması, muhasebe sisteminin kurulup geliştirilmesi, düzenlenecek sözleşmelerin gözden geçirilmesi, kanuni tasdik zorunluluğunun yerine getirilmesi, vergi idaresi ile ilgili sorunların çözümlenmesi, muhasebenizin şirketiniz içinde veya dışında tutulması, denetimi, bordro yönetimi.


Teşvik Planlaması ve Uygulaması :

Kurulacak şirketin destekleme ve teşvik haklarının belirlenmesi, belirlenen teşvik unsurlarından yararlanması için gerekli izin ve belgelerin alınması, teşvik unsurlarından yararlanma prosedürlerinin yerine getirilmesi ve uygulamanın izlenmesi


Diğer Hizmetler :

Yabancı yatırımcılar ile işbirliği ve ortak yatırım yapılması, şirket birleşmeleri, şirket satın alma, gerekli işlemlerin yapılması, denetim, audit, 'due diligence', değerleme.


 

Vergi Planlaması

Günümüzde, vergi vermek kadar, vergi toplamak da zor. Vergi riski şirketler için en pahalı finansman metoduna dönüşebilir. Ekonomideki kaynak yaratma sıkıntısı hem Hazine'yi hem de birer girişimci olan mükellefleri zorluyor. Vergi kanunlarla konulup, alındığına göre şirketlerin vergi kanunları karşısında iyi, doğru ve yasal pozisyon almaları üzerlerindeki vergi yükünü ve vergi risklerini azaltmalarına yardımcı olur. Şirketlerin üzerlerindeki vergi yükünü dikkate alarak bir vergi politikası üretip, izlemeleri gerekir. Bu bakımdan şirketlerin her yılın sonunda kar-kazanç-vergi hesaplamaları yerine, gelecek yılların faaliyetlerini ve üzerlerindeki vergi yükünü ve riskini önceden hesaplayabilmeleri, ciddi ve esnek vergi planlamaları yaparak, kurumsal bir vergi politikası izlemeleri ve yasal vergi tasarrrufu haklarını sonuna kadar kullanmalarını gerektirir. Yasal sınırlar çerçevesinde, şirket faaliyetlerinin ve herbir ana faaliyetin vergi mevzuatı karşısındaki durumunun tespit edilmesi, değerlendirilmesi dolayısıyla da şirket faaliyetleri için yasalarla belirlenmiş vergi avantajlarından yararlanılması ve yasal vergi tasarrufunda bulunulması şirketlerin vergi riskini ve vergi yükünü azaltır, kendi faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmalarına katkıda bulunur. Kanunlara aykırı olarak, şirketin ve ortakların ödemesi gereken vergiden daha az vergi ödemesi ne kadar riskli ve zararlı ise, kanuni olarak ödemesi gereken vergiden daha fazla vergi ödemesi de o kadar gereksizdir ve şirket kaynaklarının israfıdır. Bu durumu gören yöneticilerin, veri planlaması ve vergi politikasının muhasebecilikten çok daha fazlasını ifade ettiğini anlamaları gerekir.

Türkiye'de vergi planlaması; zihniyet değişiminin ve modern işletmeciliğin göstergesidir.


 

Mali Analiz

Şirketiniz sağlıklı bir mali yapıya sahip mi? Mali riskleriniz nelerdir? Nasıl miimize edilebilir? Ne yapmalısınız? Şirketinizin mali yapısının sıhhatinin analizi, geniş ve kapsamlı-mukayeseli rasyo analizi, detaylı ve mukayeseli mali tablo analizleri, açıklamaları, sorunlar ve alternatif çözüm önerileri, şirketinizin gelecek yıllar için mali performansının belirlenmesi, şirketinizin finansman, karlılık, sabit kıymet, sermaye yapılarının analizi, işletme sermayesi ihtiyacının tespiti, mali riskler, risk analizleri, başabaş noktası analizleri, Du Pont analizi, şirketinizin bugünkü değeri gibi şirketiniz ve faaliyetleriniz ile ilgili bilmek zorunda olduğunuz konuları kapsar.

 

 

SWOT Analizi

Şirketinizin zayıf ve güçlü yanlarının, karşı karşıya bulunduğu imkanların ve fırsatların detaylı olarak analizi, şirketinizin faaliyette bulunduğu endüstri veya sektörün durumunun ve sektör içindeki yerinin, politikalarının, avantaj ve dezavantajlarının, rekabet ve risk unsurlarının analizi, değerlendirilmesi ve uygun politikalar önerilmesi, şirketinizin finansman, pazarlama-satış, muhasebe, personel, planlama-bütçeleme-analiz-değerlendirme, üretim, denetim ve kontrol faaliyetlerinin birinin veya tamamının analizi, değerlendirilmesi, sağlıksız olanların iyileştirilmesi için ve uygulamaya yönelik öneriler, zaafları fırsatlara dönüştürme, şirketinizin sektör içindeki konumu, PEST analizi gibi konuları kapsar.

 

Fizibilite ve İş Planı Hazırlanması

Yapmayı planladığınız yatırımın iktisadi, teknik ve finansal olabilirliğinin, karlılığının ciddi ve kapsamlı biçimde araştırılması, analizi ve tespiti ve uluslararası standardlarda fizibilite raporu ve/veya iş planı hazırlanması, şirketinizi tamamen veya hisse bazında satmak istediğinizde satış değerinin ve fiyatının belirlenmesi, elden çıkarma fizibilitesi hazırlanması, satın almak istediğiniz şirketin veya şirket ortaklık hisselerinin alım yönteminin, optimal alım bedelinin tespiti, özelleştirme yoluyla satın almak istediğiniz işletmenin satın alınmasının yaratacağı synergy, fizibilitesi, gerekliliği veya gereksizliği, hangi fiyattan satın alınması gerektiğinin tespiti, uygun strateji oluşturulması, yabancı yatırımcılarla ortak yatırımlar, iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturulması.

 

Denetim Hizmetleri

Denetim hizmetleri; vergi denetimi, şirket içindeki bir usulsüzlüğün denetimi, vergi ve ceza hukukunun kesişim noktalarındaki işlemlerin araştırılmasını ve sonuçlandırılması gibi konuları kapsar.
Vergi denetimi hizmetleri kısaca aşağıda yer verilen hizmetlerden oluşur:

1. Cari yılda tutulan kanuni defter belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi


2. Yıl içinde düzenlenerek vergi dairesine ve SSK'ya verilecek olan KDV beyannameleri, muhtasar beyannameler, geçici vergi beyannameleri, SSK bildirgelerinin kayıtlara uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmek


3. Aylık beyanname ve bildirgelerin doğruluğunun tespiti ve imzalanması


4. Yıl sonunda alıcılar, satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının sağlanması, kontrolü


5. Dönem sonu işlemlerinizin (amortisman ayırma, gider kısıtlaması, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması


6. Dönem karınızın doğru hesaplanıp hesaplanmadığının ve geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinin doğru düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü


7. İşlemleriniz ile ilgili olarak vergi daireleri veya diğer kurum ve kuruluşlardan istenecek izahatların yapılmasına yardımcı olmak, gerekirse bizzat görüşmelere katılıp izahat vermekGelir vergisi işlemleri

Kurumlar vergisi işlemleri

Katma değer vergisi işlemleri

Veraset ve intikal vergisi işlemleri, servet incelemeleri

Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler

Vergi erteleme ve taksitlendirme işlemleri

Enflasyon düzeltmesi ve düzeltme farklarının tabi tutulacağı işlemler

Katma değer vergisi iadeleri

İhracatı teşvik uygulaması

Stok değerlemesi

İştirak kazançları

Yedek akçe tespit işlemleri

Kredilere ilişkin tespit işlemleri

Sermaye tepit işlemleri

SSK ilişiksizlik belgesi işlemleri

 

Mali Danışmanlık ve Muhasebe

Mali Müşavirlik hizmetlerimiz; kısaca; mali soru ve sorunlara cevap, vergi incelemesinde, vergi uzlaşmasında ve vergi mahkemelerinde temsil gibi konuları kapsar:

1. Türk Vergi Mevzuatı konusunda şirketinize müşavirlik hizmeti sunulması


2. Mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve Bakanlık görüşleri konusunda sirkülerler göndererek şirketinizin mali mevzuattaki önemli değişikliklerden haberdar edilmesi,


3. Vergi mevzuatı konusunda karşılaştığınız soru ve sorunlar ile ilgili olarak, araştırma yapılarak şirketinize bilgi sunulması,


4. Şirketinizin cari yıl işlemleriyle ilgili olarak vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu müracaatlarınızın ve dilekçenizin hazırlanması,


5. Şirketiniz hakkında vergi incelemesi yapılması halinde, vergi inceleme elemanlarına şirketiniz adına gerekli bilgilerin verilmesi ve görüşmelere birlikte katılınması,


6. Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesiŞirketinizin Mali Mevzuat Karşısındaki Durumununa İlişkin Şirketinize Özel Kapsamlı Rapor

1. Şirketinizde yapılmakta olan tüm işlemlerin mali mevzuat karşısındaki durumunu, nasıl yapılacağını ve ilgili oldukları mali mevzuatı gösterir, rehber nitelikte kapsamlı ve açıklamalı şirketinize ve hizmete özel bilgi raporu hazırlanması


2. Faaliyette bulunduğunuz sektör ile ilgili datalar, önemli göstergeler,


3. Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve önerilerŞirketinize Özel Vergi Planlaması

Şirketinizin faaliyetlerine ve mevzuata uygun olarak hangi vergilerden nasıl tasarruf edebileceğinize ve vergi riskinizi minimize edeceğinize ilişkin uygulamaya yönelik ve kapsamlı vergi planlaması yapılması, yasal vergi politikanızın oluşturulması

Şirket Kuruluşları, Teşvik ve Yabancı Sermaye Uygulaması

Yeni şirket kurulması, teşvik belgesi alınması, yatırım ve ihracatı teşvik uygulamaları, yabancı sermaye izinleri ve teşvikleriDiğer Mali Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi danışmanlığı

Vergi planlaması

Mali mevzuat değişikliklerini bildirmek ve vergi sirkülerleri

Vergi incelemesi görüşmelerine katılmak ve savunma hazırlamak

Vergi uzlaşma görüşmelerine katılmak

Vergi dava ve ihtilaf dilekçeleri hazırlanması

Şirket kurulması ve modern bir işletme olarak faaliyette bulunulması için gerekli altyapının hazırlanamsı

Maliyet, yönetim ve enflasyon muhasebesi dahil, muhasebe sistemlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi

Anahtar teslim olarak kanuni defterlerin tutulması ve ödeme hariç, tüm mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bordro yönetimi

Uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanma imkan ve koşulları

Yabancı sermaye girişleri, sermaye ve kar transferleri

Mali analiz, fizibilite raporları hazırlanması ve yatırım projelerinin değerlendirilmesi

Hakemlik, Bilirkişilik

Şirketlerin tasfiyesi

Şirketlerin vergiye tabi olmadan birleşmesi veya bölünmesi

İşletmelerin değerlemesi
 

 

Özel Nitelikli Hizmetler

Yabancı kişiler veya şirketler ile ortak olunması

İthalat ve ihracat, yurt dışından temsilcilik imkanları

Holdingleşme (planlama ve uygulama)

Hisselerin Halka arzedilmesine ilişkin müracaat öncesi hazırlık çalışmaları

Bayilik, distribütörlük, satış, pazarlama, tahsilat sistemi kurulması

 

 

yukari

Copyright ©1997 - 2015 Graniti SMMM Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.